Karol Bieńkowski


ORCID logo 0000-0002-0471-4639

e-mail:

PUBLIKACJE:
2022

FORMA

Ustawa o obronie Ojczyzny : zmiany w prawie wprowadzone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2022, nr 2 (18), s. 161-179.

Artykuł przedstawia wybrane zmiany wprowadzone przez ustawę o obronie Ojczyzny. Planowane wzmocnienie polskich sił zbrojnych jest bezpośrednią odpowiedzią na zagrożenie ze strony rosyjskiej, która obecnie prowadzi wojnę z Ukrainą. Sytuacja ta stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. W artykule zostały omówione zmiany dotyczące: powołania nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, wprowadzenia możliwości odbycia dobrowolnej służby wojskowej, zniesienia wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW) i ich szefów oraz wojskowych komend uzupełnień (WKU) i wojskowych komendantów uzupełnień. Zwrócono również uwagę na zmiany odnoszące się do kwalifikacji wojskowej, nowego systemu rekrutacji do służby wojskowej, a także na zmodyfikowaną procedurę dotyczącą możliwości odbycia służby w wojsku obcym.

The author of the article aims to present changes in law introduced by the Homeland Defence Act. The planned reinforcement of the Polish armed forces is a direct response to the Russian threat currently providing war against Ukraine. This situation is an unprecedented threat to Polish security and requires determined action. The article describes the changes related to the appointment of a new type of armed forces such as the Cyberspace Defense Army, the introduction of the possibility of voluntary military service, the abolition of the Provincial Military Staff (WSzW) and their leaders, as well as the Provincial Recruiting Headquarters (WKU) and their military commanders. Reference was also made to the changes relating to the military qualification, the new system of recruitment for military service and the revised procedure for the possibility of service in foreign armed forces.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa