Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Redakcja:

Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej

Współredaktorstwo: Sibiga, Grzegorz

Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2023

ISBN 9788366300866; 9788366300446

230 stron. Bibliografia przy poszczególnych rozdziałach.

Publikacja jest głosem w dyskusji o właściwym modelu prawa służby cywilnej w Polsce. Prezentowane rozważania w pierwszej kolejności osadzone są w teorii prawa, w szczególności obejmują problematykę dychotomicznego podziału systemu prawa, a więc relacji prawa publicznego i prywatnego w kontekście szeroko rozumianego prawa służby publicznej ze szczególnym uwzględnieniem praw służby cywilnej, a także kwestię relacji między gałęziami prawa – w szczególności prawa administracyjnego i prawa pracy. Prawo administracyjne, jego pogranicze, integralność, ale także zasady, atrybuty i aksjologia tej gałęzi prawa stanowią nie tylko podstawowy kontekst rozważań ale przede wszystkim zbiór argumentów dla formułowanych poglądów. Ocena dzisiejszego stanu prawnego tytułowego zagadnienia została zaprezentowana w perspektywie orzecznictwa, przede wszystkim sądów administracyjnych z nieuniknionym odniesieniem do dorobku w tym zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Jej ważnym uzupełnieniem w książce są rozważania o jurysdykcji sądownictwa powszechnego w wybranych zagadnieniach kluczowych dla statusu prawnego korpusu służby cywilnej. Natomiast w ramach trzeciego głównego zagadnienia podjętego w książce, tj. w kwestii wskazania kierunku dalszych transformacji tego prawa, zastosowano po pierwsze – analizę podejścia ustawodawcy do tej problematyki w latach ubiegłych (ujęcie historyczne); po drugie –porównanie obecnego kształtu pragmatyk służbowych i urzędniczych (ujęcie systemowe), odnajdując w ten sposób prawdopodobne kierunki potencjalnych dalszych przekształceń prawa służby cywilnej. Autorami prezentowanych tekstów są teoretycy prawa administracyjnego i urzędniczego, praktycy orzekający w sprawach z zakresu stosunków służbowych, urzędnicy służby cywilnej, a przede wszystkim znawcy problematyki polskiego prawa służby cywilnej.

Redakcja:

Aksjologia administracji : rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej

Współredaktorstwo: Federczyk, Wojciech; Mikiciuk, Izabella; Wąsowski, Krzysztof Andrzej

Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2023

ISBN 9788366300842

334 strony. Bibliografia przy poszczególnych rozdziałach.

W niniejszej książce zawarto kilkanaście esejów naukowych z szeroko rozumianego polskiego prawa publicznego (przede wszystkim administracyjnego), ujętych w intelektualnej klamrze poszukiwań istoty wartości administracji publicznej. Teksty te powstały na kanwie dysertacji naukowych, których Promotorem i Opiekunem merytorycznym był Profesor Zbigniew Cieślak, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Autorami tekstów są zatem Jego wychowankowie – utytułowani pracownicy naukowi czołowych ośrodków akademickich oraz doświadczeni praktycy sfery publicznej i prywatnej. Publikacja ma więc nie tylko walor naukowy i merytoryczny, ale przede wszystkim stanowi wyraz trwałego hołdu, uznania i wdzięczności uczniów wobec Nauczyciela. Z uwagi na przyjęte założenia redakcyjne, prezentowane w niniejszej publikacji rozważania odnotowują zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym danej problematyki (tj. od momentu jej pierwotnego, publicznego ogłoszenia przez autora), książka stanowi zapis kierunku przekształceń danych instytucji prawnych oraz towarzyszących im motywom prawodawcy. Spektrum zagadnień przedstawionych w publikacji, oddające szeroki obszar zainteresowań badawczych Profesora Zbigniewa Cieślaka i Jego współpracowników, obejmuje wybrane problemy prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i procesowego. Niewątpliwie, książka może zainteresować pracowników naukowych, prowadzących prace o zbliżonym zakresie badawczym; akademików chcących wzbogacić zajęcia dydaktyczne czy wykłady monograficzne o poglądy wykute pod wpływem szkoły Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; czy wreszcie studentów i doktorantów, poszukujących inspiracji do swojej dalszej pracy naukowej.

Redakcja:

Polski Korpus Służby Cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Współredaktorstwo: Cieślak, Zbigniew; Błachucki, Mateusz; Zuzankiewicz, Piotr; Mazuryk, Marcin

Warszawa : INP PAN, 2019

ISBN 9788366300057; 9788366300064

147 stron. Bibliografie przy poszczególnych rozdziałach.

Jak zauważył Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej – autor wstępu do prezentowanej publikacji: „artykuły składające się na publikację 'Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji' zawierają cenne spostrzeżenia i uwagi Autorów, które dotyczą zarówno problemów ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień związanych z różnymi aspektami działania służby cywilnej. Można je podzielić na trzy bloki tematyczne, którym poświęcone były dyskusje panelowe na konferencji: korpus służby cywilnej i jego zmiany, miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania oraz prakseologiczny wymiar zachowań członków korpusu służby cywilnej. Wysoką wartość poznawczą publikacja zawdzięcza między innymi temu, że Autorzy artykułów to uznani naukowcy od lat badający problemy administracji publicznej, bądź też praktycy administracji – byli lub nadal czynni urzędnicy, zajmujący wysokie, odpowiedzialne stanowiska. Mam nadzieję, że lektura ich tekstów zainspiruje Czytelników do pogłębionej refleksji na temat kondycji polskiej służby cywilnej, która przecież jest jednym z filarów naszego państwa.”

Redakcja:

Procedura administracyjna : testy dla studentów

Współredaktorstwo: Czaja, Adam; Górka, Katarzyna; Pudełko, Jolanta; Tarkowski, Piotr; Ziółkowski, Paweł

Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010

Seria: Testy dla Studentów

ISBN 9788326402821

272 strony. Bibliografia (wybór) na stronie [269].

Redakcja:

Prawo samorządowe : testy

Współredaktorstwo: Bazarnik, Justyna; Czaja, Adam; Moczuło, Łukasz; Pęczek, Monika; Święs, Tomasz; Tarkowski, Piotr; Ziółkowski, Paweł

Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, copyright 2008

Seria: Testy dla Studentów

ISBN 9788375268515

348, [1] strona. Bibliografia na stronie [349].

Redakcja:

Procedura administracyjna

Współredaktorstwo: Czaja, Adam; Górka, Katarzyna; Pudełko, Jolanta; Tarkowski, Piotr; Ziółkowski, Paweł

Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2008

Seria: Testy dla Studentów

ISBN 9788376011387

262 strony. Bibliografia na stronie 261. Akty prawne na stronach 261-262.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa