Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

ABC służby cywilnej

Współautorstwo: Mazuryk, Marcin; Zuzankiewicz, Piotr

Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2010

ISBN 9788326400674

266 stron. Bibliografia przy rozdziałach.

Aplikacja 2010.

Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010

Seria: Testy na aplikacje prawnicze

ISBN 9788326403163

300, [1] stron.

Prawo administracyjne

Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2010

Seria: Testy dla Studentów

ISBN 9788326404986

242 strony. Akty prawne na stronach 241-242.

Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz

Współautorstwo: Mazuryk, Marcin; Zuzankiewicz, Piotr

Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010

Seria: Praktyczne Komentarze

ISBN 9788326404993

221 stron. Bibliografia.

Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji władzy w państwie współcześnie zajmuje niezwykle ważne miejsce w przestrzeni publicznej. Wyposażony w atrybuty samodzielności, w tym prawnej i finansowej, a także w aparat przymusu, stał się istotnym czynnikiem kształtującym stosunki społeczne, kulturalne, polityczne, gospodarcze czy publicznoprawne na lokalnym i regionalnym forum. Zadania przypisane tej strukturze zdecentralizowanej obejmują sprawy najbliższe obywatelowi - w związku z tym to przede wszystkim jego opinia powinna stanowić wyznacznik dla funkcjonowania samorządu terytorialnego. Stopień społecznego zaufania do działań samorządu terytorialnego stanowi miarę przydatności tej formy realizacji zadań publicznych, a także potwierdzenie konieczności istnienia struktur zdecentralizowanych. Samorząd terytorialny to nie tylko określone terytorium, mienie, środki finansowe czy podstawy prawne działania, ale przede wszystkim czynnik personalny, odpowiedzialny za jakość, zasięg i dostępność świadczonych usług. O wizerunku administracji publicznej decyduje profesjonalizm jej kadry. Dotyczy to również samorządu terytorialnego. Aspekt personalny może zarówno negatywnie, jak i pozytywnie wpływać na jakość administracji publicznej, w tym także samorządu terytorialnego i w związku z tym należy podejmować wszelkie kroki pozwalające osiągnąć możliwie jak najszerszy stopień profesjonalizacji administracji samorządowej. Tworzenie zawodowych podstaw wykonywania przez samorząd terytorialny zadań lokalnych lub regionalnych to nie tylko kształtowanie statusu pracowniczego w drodze aktów normatywnych, ale również wdrażanie do praktyki administracyjnej postulatów aksjologicznych, które pozwalają na pełne ujęcie personalnej problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zagadnienia, które podjęli autorzy, mają charakter złożony. Administracja publiczna nie może być postrzegana jednowymiarowo, dlatego też poszczególne jej aspekty, w tym aspekt personalny, również nie może być traktowany w oderwaniu od rzeczywistości społecznej i aksjologicznej. Rzeczywistość prawna, jakkolwiek niezwykle istotna i niezbędna, nie oddaje jednak głębi problemu i sama w sobie nie jest w stanie przeciwdziałać wszystkim patologiom życia publicznego. Podstawowym aktem prawnym, kształtującym stosunki pracownicze w samorządzie terytorialnym jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). To właśnie niniejsza ustawa jest przedmiotem komentarza Wojciecha Drobnego, Marcina Mazuryka oraz Piotra Zuzankiewicza. Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych posiada silną podbudowę teoretyczną z uwagami praktycznymi wynikającymi z doświadczenia zawodowego Autorów. Problematyka, którą podjęli autorzy, rozciąga się nie tylko na sferę publicznoprawną, ale również dotyka zagadnień prywatnoprawnych. Działalność pracowników samorządowych (bądź ich bezczynność) może być rozpatrywana zarówno w kontekście odpowiedzialności administracyjnoprawnej, jak i cywilnoprawnej. Jeżeli jest ona źródłem roszczeń cywilnoprawnych, to koszty ich nieudolności tak naprawdę ponosi dana wspólnota samorządowa. Obok profesjonalizmu, apolityczności, rzetelności, efektywności w przedmiocie wykonywania swoich obowiązków przez pracowników zatrudnionych w aparacie pomocniczym samorządu terytorialnego czy będących jego organami, wymaga się od nich również życzliwości oraz uczciwości w stosunkach z obywatelami. Tylko w takim wypadku praca w samorządzie terytorialnym uzyska wymiar służby wspólnocie. Musi być ona postrzegana jako misja publiczna, a nie wyłącznie jako źródło dochodów. Jak już wspomniano, publikacja ma charakter wieloaspektowy. Autorzy komentarza odnoszą się bowiem zarówno do aspektów prawnych (co jest oczywiste, gdyż jest to komentarz do ustawy) i społecznych, jak i aksjologicznych, których nie da się pominąć w pracy na rzecz wspólnoty samorządowej. Zagadnienia będące przedmiotem komentarza rozpatrywane są w szerszej perspektywie niż sztywne ramy ustawy. Rozważania podejmowane są w kontekście istoty, a nawet idei samorządności terytorialnej jako zjawiska, w którego ramach to obywatele sami decydują o własnych sprawach. Odniesienie się do tej idei powoduje, że komentarz staje się pełniejszy i bardziej wartościowy. Niniejsza publikacja stanowi cenny wkład w rozwój prawa samorządowego. Zagadnienia przedstawione przez autorów mogą być wykorzystane w pracy zawodowej przez pracowników zatrudnionych na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego, w pracy naukowej związanej z badaniami nad administracją publiczną oraz przez osoby zainteresowane z innych względów przedstawioną problematyką. Pozycja ta w sposób przystępny charakteryzuje personalny aspekt funkcjonowania samorządu terytorialnego, stanowiąc swoisty przewodnik po powyższej pragmatyce urzędniczej. [Dr Małgorzata Czuryk]

Ustawa o służbie cywilnej : komentarz

Współautorstwo: Mazuryk, Marcin; Zuzankiewicz, Piotr

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

Seria: Praktyczne Komentarze

ISBN 9788376015941

883, [1] strona. Bibliografia na stronach 655-[691].

Niniejsze opracowanie pełni funkcję komentarza do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie korpusu służby cywilnej, który został powołany w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Przedmiotowa publikacja ma na celu przedstawienie kontekstu prawnego determinującego organizację i funkcjonowanie służby cywilnej, tj. aparatu urzędniczego, który w istotnym stopniu decyduje o sposobie postrzegania przez społeczeństwo administracji rządowej, wpływa na efektywność realizowanych przez nią zadań państwowych i jakość świadczonych usług publicznych. Obecnie obowiązująca ustawa o służbie cywilnej weszła w życie 24 marca 2009 r., w związku z czym jest aktem prawnym dość nowym, mogącym wywoływać istotne wątpliwości i problemy praktyczne, a przecież organizacja i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej stanowi istotny aspekt administracji rządowej i władzy publicznej. Publikacja ta jest pierwszą, która w tak kompleksowy sposób odnosi się do problematyki dotyczącej służby cywilnej, uregulowanej w ustawie z 2008 r., i stanowi jednocześnie, jak się wydaje, ważną pozycję o charakterze publicystyczno-naukowym i praktycznym. Ze względu na specyfikę ustawy o służbie cywilnej, a także wieloaspektowy charakter problematyki, komentarz nie ogranicza się wyłącznie do analizy przepisów przedmiotowego aktu normatywnego i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. Autorzy dokonując analizy przepisów ustawy omawiają je w szerszym kontekście prawnym, odnosząc się zarówno do aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej, jak i zagadnień ogólnoustrojowych. Niniejszy komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 sierpnia 2009 r., przy czym zawiera także zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706). W opracowaniu uwzględniono również orzecznictwo, w tym dotyczące prawa pracy, a także dotychczasowe pozycje naukowe podejmujące zagadnienia poruszane w komentowanej ustawie. Forma publikacji - komentarz do ustawy - determinuje strukturę opracowania, a także jej funkcję. Integruje w sobie podejście teoretyczne, jak również praktyczne, którego celem jest ukazanie właściwego stosowania ustawy o służbie cywilnej. Oddawana w ręce Czytelnika publikacja jest kierowana zarówno do osób zatrudnionych w administracji rządowej, dla których ustawa o służbie cywilnej stanowi pragmatykę zawodową oraz akt normatywny wykorzystywany w bieżącej pracy (między innymi pracowników komórek kadrowych w urzędach, członków komisji dyscyplinarnych), jak również środowisk naukowych zajmujących się problematyką administracji publicznej i korpusu służby cywilnej (między innymi pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa, administracji oraz nauk politycznych), a także wszystkich zainteresowanych przedmiotowymi zagadnieniami. Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli lepiej zrozumieć zasady organizacji, mechanizmy działania oraz publiczną misję korpusu służby cywilnej funkcjonującego w Polsce.

Uwarunkowania prawne organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej : nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Przegląd Służby Cywilnej 2010, nr 5, s. 4-6.

6 października 2010 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 14 października br. pod numerem 190, poz. 1274 i – zgodnie z przyjętym „vacatio legis” – wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, jak również został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, a także do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W wyniku zgłoszonych uwag zorganizowana została konferencja uzgodnieniowa, w trakcie której wypracowano consensus w zakresie zgłoszonych uwag. Ponadto projekt został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych, które nie wniosły uwag, oraz do Rady Służby Cywilnej, która uchwałą nr 24 z 22 czerwca 2010 r. dokonała jego akceptacji.

Redakcja:

Procedura administracyjna : testy dla studentów

Współredaktorstwo: Czaja, Adam; Górka, Katarzyna; Pudełko, Jolanta; Tarkowski, Piotr; Ziółkowski, Paweł

Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010

Seria: Testy dla Studentów

ISBN 9788326402821

272 strony. Bibliografia (wybór) na stronie [269].

Glosa do wyroku TK z dnia 28 kwietnia 1999 r., K 3/99

LEX/el. 2010

Teza 1: Treść art. 153 Konstytucji RP pozwala na przyjęcie stanowiska, że cały aparat urzędniczy, wykonujący zadania na rzecz administracji publicznej, w jej części podlegającej Radzie Ministrów, powinien być objęty ustawą o służbie cywilnej i jako taki wchodzić w jej skład.

Teza 2: Przyglądając się bliżej wykreowanej przez art. 153 Konstytucji RP definicji "urzędu administracji rządowej", zgodnie z którą do zakwalifikowania urzędu do tego katalogu konieczne jest posiadanie atrybutu wykonywania zadań mających charakter administracji publicznej oraz umiejscowienie w tym segmencie aparatu państwowego, na czele którego stoi Rada Ministrów, należy zauważyć, że zakres znaczeniowy tej definicji jest bardzo szeroki i pojemny. Samo pojęcie administracji rządowej jest pojęciem zbiorczym, którego nie można utożsamiać z organami administracji rządowej. Swoim zakresem pojęciowym obejmuje zarówno organy administracji, jej urzędy rozumiane jako jednostki pomocnicze, jak również inne jednostki organizacyjne.

Teza 3: Konstytucyjne ustanowienie korpusu służby cywilnej w "urzędach administracji rządowej" i wskazanie jego podległości Prezesowi Rady Ministrów jako zwierzchnikowi wyklucza ustawowe rozciągnięcie tego korpusu na segmenty państwa nienależące do administracji rządowej. Byłoby to niedopuszczalną modyfikacją ustroju konstytucyjnego, chyba że odstąpienie takie miałoby mocne oparcie w innych normach konstytucyjnych. W związku z tym aktualny art. 153 Konstytucji RP nie umożliwia objęcia korpusem służby cywilnej kadr urzędniczych samorządu terytorialnego.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa