Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Ochrona "celu kontroli, dochodzenia czy audytu" jako przesłanka ograniczenia publicznego dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 5, s. 23-29.

Jawność życia publicznego jako uznany, ważny atrybut demokratycznego państwa prawa, znajduje wyraz w międzynarodowych i krajowych aktach prawnych, m.in. w formie gwarancji jawności informacji odnoszących się do sfery publicznej. W ujęciu normatywnym gwarancje te uzyskują formę prawa dostępu do informacji (przysługującego każdemu) oraz obowiązku udostępnienia informacji (nałożonego na ich posiadacza). Zrozumiały jest jednak pogląd, że zasada jawności nie ma charakteru absolutnego i podlega pewnym uzasadnionym ograniczeniom. Wskutek ograniczenia dostępności informacji, zdolność ich uzyskania zostaje zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów uprawnionych. Wprowadzenie wyjątków w generalnej gwarancji jawności musi się opierać na solidnym, aksjologicznym uzasadnieniu, tj. ich wdrożenie powinno mieć na celu ochronę określonych prawem dóbr i wartości. W ten sposób następuje kolizja chronionych pryncypiów, tj. zasady jawności z innymi istotnymi wartościami, np. zasadą prywatności w kontekście ochrony danych osobowych. Słusznie zatem zauważono w doktrynie, że „ograniczenia dostępności informacji stanowią wyjątki od zasady, a co za tym idzie powinny być sformułowane precyzyjnie i nie powinny być interpretowane rozszerzająco”

W art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001 znalazło się rozwinięcie i dookreślenie, zasygnalizowanych na wstępie tego aktu prawnego, wyjątków. Nastąpiło to w dychotomicznym podziale na wyjątki bezwzględne i względne. Zgodnie z tym przepisem, instytucja UE odmówi dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego (w zakresie bezpieczeństwa publicznego, kwestii obronnych i wojskowych, stosunków międzynarodowych oraz finansowej, monetarnej czy ekonomicznej polityki Unii lub państw członkowskich) oraz prywatności i integralności osoby fizycznej (w szczególności w odniesieniu do ustawodawstwa związanego z ochroną danych osobowych). Drugim typem wyjątków, zastrzeżonym w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001, których zastosowanie wymaga przeprowadzenia nie tylko testu szkody, lecz także testu ważenia interesów, jest odmowa dostępu do dokumentów ze względu na ryzyko naruszenia ochrony interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej (w tym własności intelektualnej), postępowania sądowego (a także opinii prawnej) i celu kontroli, dochodzenia czy audytu. W przypadku tej grupy wyjątków, do dyskrecjonalnej decyzji organu pozostawiono rozstrzygnięcie, czy ze względu na interes publiczny nie należy jednak ujawnić także tych informacji, nawet kosztem naruszenia - wyżej wymienionych i, co do zasady, prawnie chronionych - wartości.

Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r.

Współautorstwo: Ura, Elżbieta; Jagielski, Jacek

Warszawa: C.H. Beck, 2015

Seria: Monografie Prawnicze / Wydawnictwo C.H. Beck

ISBN 9788325573911; 9788325573928

LV, [1], 267 stron. Bibliografia, wykaz orzecznictwa na stronach XXI-XXXVIII. Indeks.; Wykaz aktów prawnych i innych aktów przywołanych w tekście s. XXXIX-XLVI, inne źródła naukowe na stronach LI-LV.

Budowa profesjonalnej służby publicznej, działającej na podstawie aksjologicznych założeń demokratycznego państwa prawa, jest procesem złożonym i długotrwałym. Polskie doświadczenia w tym zakresie nie są znikome, gdyż geneza służby państwowej sięga okresu międzywojennego. Przedstawione w monografii rozważania obejmują uwarunkowania prawne kształtowania się polskiej służby publicznej - w części regulującej status prawny członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników samorządowych - w ustawodawstwie po 1989 r. Od tego bowiem czasu kształtowały się nowoczesne idee funkcjonowania polskiej administracji publicznej, które znalazły bezpośredni wyraz także w obowiązujących pragmatykach urzędniczych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zagadnienie służby cywilnej było regulowane czterema - całkowicie różnymi - aktami prawnymi. W przypadku problematyki pracowników samorządowych ustawodawca przyjął w tym samym czasie dwie, także diametralnie różne, ustawy. Zmiany takie, z każdym kolejnym wejściem w życie nowej ustawy, wywierały wpływ na praktyczne funkcjonowanie korpusu urzędniczego, a tym samym na jakość i prawidłowość realizacji zadań państwa. W monografii, analiza prawna skupiona została przede wszystkim na krajowych ustawach zwykłych. Konieczność przeprowadzenia kompleksowej oceny poprawności tych aktów prawnych była jednak powodem odniesienia się dodatkowo do założeń nie tylko ustrojowych, ale także do prawa międzynarodowego. Badania te zostały uzupełnione o szeroką analizę orzecznictwa (krajowego i międzynarodowego), doktryny prawa i dokumentów powstałych w praktyce działania administracji publicznej. Dzięki zastosowanym metodom badawczym (przede wszystkim prawnodogmatycznej) możliwym było zidentyfikowanie istotnych trendów w prawodawstwie polskim dotyczącym służby publicznej oraz sformułowanie uzasadnionych ocen, wniosków i postulatów odnośnie do problematyki pragmatyk urzędniczych.

Na podstwie rozprawy doktorskiej (Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2014).

Współfinansowanie: Instytut Nauk Prawnych PAN

Zarys koncepcji teoretyczno-prawnej nadzoru wojewody nad działalnością JST

Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-? / redakcja Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2014, s. 37-48.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa