Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Prawne źródła etosu urzędniczego

Stulecie polskiej administracji : doświadczenia i perspektywy / redaktor naukowy Wojciech Federczyk. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, copyright 2018, s. 723-737.

W artykule podjęto problematykę etosu urzędniczego jako obszaru kształtowanego przez prawo. Rozważania zostały przeprowadzone w ujęciu dynamicznym, dzięki przyjęciu perspektywy historycznych przekształceń przepisów kształtujących status prawny polskiej służby cywilnej od okresu międzywojennego do dnia dzisiejszego. Zdaniem autora ewolucja postrzegania korpusu urzędniczego zarówno przez samych urzędników, jak i społeczeństwo (jego etos) wynika z prawnie zagwarantowanych atrybutów tego korpusu w pragmatykach urzędniczych. Katalog praw oraz ograniczeń funkcjonariuszy publicznych stanowi o wyjątkowości tego zawodu. Jednocześnie na zakres tego katalogu bezpośredni wpływ ma przynależność pragmatyk urzędniczych do danej gałęzi prawa. inny był bowiem katalog tych praw i obowiązków w okresie przynależności do gałęzi prawa administracyjnego (ustawy pragmatyczne z 1922 roku, ustawa z 1996 roku), a inny w okresie dominacji prawa pracy (przepisy okresu PRL, ustawy z 1998, 2006, 2008). Zupełnie inna aksjologia każdej z tych gałęzi wprost przekładała się na status urzędnika. Aksjologia prawa administracyjnego, w tym zasada nierównorzędności stron stosunku służbowego (państwo-urzędnik), implikuje większy zakres ograniczeń funkcjonariusza publicznego np. w obszarze praw politycznych, pracowniczych czy gospodarczych. Aksjologia prawa pracy natomiast w znacznej mierze uniemożliwia ustawodawcy formułowanie ponadstandardowych ograniczeń zgodnie z zasadą równego traktowania pracowników i niedyskryminacji. Tym samym dyskusja o przekształceniach pragmatyk urzędniczych wpisuje się w tę szeroką na temat ścierania się prawa administracyjnego i prawa pracy, którą skonkludowano w artykule tezą o kryzysie tożsamości polskiego prawa urzędniczego.

The subject of the article is the issue of the civil service ethos as an area shaped by law. The considerations were carried out in a dynamic approach, thanks to the adoption of a perspective of historical transformations of the regulations shaping the legal status of the Polish civil service from the interwar period to the present day. According to the author, the evolution of the perception of the official corps by both officials and society (its ethos) results from the legally guaranteed attributes of this corps in legal acts. The catalog of both the rights and limitations of public officials determines the uniqueness of this profession. At the same time, the scope of this catalog is directly influenced by the affiliation of the clerical pragmatist to a given branch of law. The catalog of these rights and obligations was different when it belonged to branches of administrative law (pragmatic Acts of 1922, the Act of 1996) and different during the domination of labor law (provisions of the PRL period, acts from 1998, 2006, 2008). The completely different axiology of each of these branches directly translated into the status of an official. The axiology of administrative law, including the principle of non-parity of the parties to the official relationship (state-official), implies a greater scope of restrictions of a public official, e.g. in the area of political, labor or economic rights. The axiology of labor law, on the other hand, largely prevents the legislator from formulating above-standard restrictions, in accordance with the principle of equal treatment of employees and non-discrimination. Thus, the discussion about the transformation of the official pragmatist is a part of a broad discussion on the clash of administrative law and labor law, which was concluded in the article with the thesis about the crisis of identity of the Polish law of the civil service.

The Civil Service Law System in Poland : selected issues

Public Governance, Administration and Finances Law Review 2018, t. 3, nr 1, s. 16-25.

The article refers to the topic of civil service law in Poland. It describes the organization of civil service system in comparison to other international solutions and it gives the historical back-ground of how it has been evolving so far. Particularly it refers to the elements of its regime, the position and duties of the Polish Head of the Civil Service and rights and duties of the civil service corpus’ members. The author claims that the changes taking place in the area of this part of law are due to the domination of private law (labor law) over public law (administrative law). This tendency currently prevails in the western legislation.

Przenikanie się prawa konstytucyjnego, prawa pracy i prawa administracyjnego na przykładzie polskiego prawa urzędniczego w świetle orzecznictwa : (zagadnienia wybrane)

Studia Prawnicze 2018, nr 5 (spec.), s. 149-164.

W artykule przedstawiono rozważania na temat przenikania się w systemie prawa instytucji prawa administracyjnego, konstytucyjnego i pracy. W ujęciu historycznym wskazano na kierunek i dynamikę zmian w obszarze prawa urzędniczego. Wskazano na pozaprawne czynniki wpływające na ustawodawcę, które powodują zaburzenie jasnego, teoretycznego podziału prawa na gałęzie prawa. Rozważania zilustrowano orzecznictwem sądów administracyjnych i powszechnych a także Trybunału Konstytucyjnego w zakresie interpretacji wybranych, kluczowych instytucji prawa urzędniczego, tj. zakresu podmiotowego służby cywilnej, zakresu pojęcia „administracja rządowa” i istoty postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

The study discusses the interpenetration of administrative, constitutional and labor law institutions in the legal system. In historical terms, the direction and dynamics of changes in the area of civil service law have been indicated. Non-legal factors influencing legislators, which disrupt the clear, theoretical division of law into branches of law, have been indicated. The considerations are illustrated by the jurisprudence of the administrative and common courts as well as the Constitutional Tribunal, in the field of interpretation of selected key institutions of civil service law (the subjective scope of the civil service, the scope of the term ‘government administration’ and the essence of the qualification procedure in the civil service).


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa