Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Redakcja:

Polski Korpus Służby Cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Współredaktorstwo: Cieślak, Zbigniew; Błachucki, Mateusz; Zuzankiewicz, Piotr; Mazuryk, Marcin

Warszawa : INP PAN, 2019

ISBN 9788366300057; 9788366300064

147 stron. Bibliografie przy poszczególnych rozdziałach.

Jak zauważył Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej – autor wstępu do prezentowanej publikacji: „artykuły składające się na publikację 'Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany. Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji' zawierają cenne spostrzeżenia i uwagi Autorów, które dotyczą zarówno problemów ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień związanych z różnymi aspektami działania służby cywilnej. Można je podzielić na trzy bloki tematyczne, którym poświęcone były dyskusje panelowe na konferencji: korpus służby cywilnej i jego zmiany, miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania oraz prakseologiczny wymiar zachowań członków korpusu służby cywilnej. Wysoką wartość poznawczą publikacja zawdzięcza między innymi temu, że Autorzy artykułów to uznani naukowcy od lat badający problemy administracji publicznej, bądź też praktycy administracji – byli lub nadal czynni urzędnicy, zajmujący wysokie, odpowiedzialne stanowiska. Mam nadzieję, że lektura ich tekstów zainspiruje Czytelników do pogłębionej refleksji na temat kondycji polskiej służby cywilnej, która przecież jest jednym z filarów naszego państwa.”

Teoretyczne i praktyczne przesłanki zmian w służbie cywilnej

Polski Korpus Służby Cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji / redakcja naukowa: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW; dr Wojciech Drobny ; recenzenci dr hab. Mateusz Błachucki, dr Marcin Mazuryk, dr Piotr Zuzankiewicz. Warszawa : INP PAN, 2019, s. 43-57.

W artykule przedstawiono przemyślenia na temat czynników mających wpływ na dokonywane zmiany w polskim prawie urzędniczym. Odniesiono się do wybranych zmian ustawowych w przyjętej perspektywie czasowej (tj. po 1989 r.). Istotą przeprowadzonych analiz jest pogrupowanie tych przesłanek w dwóch kategoriach, tj. na czynniki teoretyczne i praktyczne. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie rozważań na temat zgodności wymogu praktycznego i efektywnego działania korpusu służby cywilnej z założeniami dogmatycznymi służby publicznej. Ponadto, w artykule przedstawiono perspektywy dalszych, niezbędnych zmian w tym obszarze, które powinny nastąpić celem dalszej budowy docelowej służby cywilnej w Polsce.

This article presents research on changes to the Polish public service law. Selected changes in the time period were presented (after 1989). The analyses were grouped into two categories, i.e. theoretical and practical factors. Therefore, it was possible to consider the compatibility of the requirement of the practical and effective operation of the civil service corps with the dogmatic assumptions of public service. In addition, the article presents perspectives for further, necessary changes to this area that should take place in order to further build the envisioned civil service in Poland.

Sytuacja prawna jednostki w normatywnej koncepcji 'wspólnot gruntowych'

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, t. 17, nr 1, s. 51-65.

The article presents the legal structure of land communities in the context of the 2015 amendment. The rights and obligations of co-owners of communities and the procedure of public administration bodies in these matters are presented accordingly. The considerations are illustrated with the rich case law of administrative and civil courts.

Moralność administracyjna w koncepcji zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Fenomen prawa administracyjnego : księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna / redakcja naukowa Wojciech Jakimowicz, Mariusz Krawczyk, Iwona Niżnik-Dobosz. Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 217-236.

Sfera moralności administracyjnej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zawiera się w nadrzędnym znaczeniu aksjologicznym celów i motywów tej ustawy. W świetle przeprowadzonych rozważań ochrona elementarnych atrybutów filozoficznej koncepcji „państwa” to właśnie te idee. Bez wątpienia obronność i bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny i zdrowie społeczeństwa to elementy mające wymiar kardynalny. Nie można odmówić zbliżonego charakteru politykom społecznym czy tożsamego ciężaru gatunkowego wymaganemu od cudzoziemca atrybutowi posiadania więzi z Polską. W ocenie moralnej wszystkie te przesłanki uważam za pozytywne. Choć od wieków znana jest sentencja Sensum, non verba spectamus, to jednak urzędnik prowadzący sprawę administracyjną zobowiązany jest do przekonującego dookreślenia znaczenia tych celów i motywów w wymiarze praktycznym. Dlatego w ustawowych założeniach zapewniono sprawny system współpracy z organem właściwym do spraw wewnętrznych z wszelkimi urzędami, sądami, notariuszami i innymi podmiotami, które mogą mieć informacje istotne dla postępowania administracyjnego. Zaczerpnięte z tych źródeł informacje stanowią przedmiot rozważań na każdym z etapów postępowania, z którymi doktryna wiąże istnienie luzu decyzyjnego. Rozważania te mają charakter oceny zebranego materiału dowodowego właśnie przez pryzmat motywów i celów ustawy. Finalnym efektem tych prac jest oczywiście akt administracyjny, który na zasadach kodeksowych i ogólnych podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Luzu decyzyjnego nie ma natomiast w alternatywnej formie nadzoru ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, czyli wspomnianego nadzoru ex post. Brzmienie przepisów jest tutaj bezsprzecznie jednoznaczne i bezwarunkowe. Brak wymaganego prawem zezwolenia powoduje nieważność każdej czynności prawnej, w wyniku której cudzoziemiec nabył nieruchomość, a działania organu administracji rządowej i sądu w tym zakresie mają charakter reaktywny i związany. Sądowe unieważnienie notarialnej umowy cywilnoprawnej, czasem po wielu latach od jej zawarcia, powoduje dalekie, wtórne i często nieproporcjonalnie wielkie negatywne skutki dla nabywcy nieruchomości. Choć największe dylematy natury moralnej mogą pojawić się w tym elemencie całego systemu nadzoru stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, to ustawodawca nie pozostawił miejsca na rachunek aksjologiczny. Polskie prawodawstwo nie zna procesowego terminu „norma moralności administracyjnej”, przez co pozbawia stronę konkretnego postępowania administracyjnego jednego z potencjalnych narzędzi ochrony. Forum, na którym ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje dyskusję o pryncypiach, jest jednak zagwarantowane w jej treści. Minister właściwy do spraw wewnętrznych co roku składa szczegółowe sprawozdanie z realizacji ustawy do akceptacji Sejmowi. Niewątpliwie jest to doskonała okazja do regularnej debaty parlamentarnych stronnictw politycznych o celach i motywach polityki realizowanej na mocy omawianego aktu.

Problematyka udostępniania i ochrony informacji na temat funkcjonariuszy służb : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2019 r., I OSK 2687/17

Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, nr 9, s. 148-161.

Oceniając aprobująco omawiany wyrok w glosie przedstawiono rozważania na temat prawa do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz prawnie możliwego jego ograniczenia. W prawie polskim nie istnieje prymat zasady dostępu do informacji publicznej nad wartościami wskazanymi w art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, takimi jak ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Dlatego uzasadniony jest pogląd, że dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, przy czym każdorazowo musi dojść do ważenia z jednej strony zasady dostępu do informacji publicznej, z drugiej zaś – wartości wymienionych w art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższą problematykę zilustrowano sytuacją prawną funkcjonariuszy służb, w kontekście prawa do informacji o kadrach administracji publicznej i osób pełniących funkcje publiczne.

The commentary, while approving the judgment, presents considerations on the right to public information (Article 61 of the Polish Constitution) and its legally permissible limitation. In Polish law, there is no primacy of the principle of access to public information over the values indicated in Article 61(3) of the Constitution, such as protection of public order, security or important economic interest of the state. Therefore, it is justified to believe that access to public information is not absolute and may be subject to limitations and that each time the principle of access to public information must be weighed against the values listed in Article 61(3) of the Constitution. The above-mentioned issues are illustrated by the legal situation of secret-service officers in the context of the right to information about public administration personnel and persons discharging public functions.

Co właściwie oznaczają cztery określenia z art. 153 Konstytucji?

Współautorstwo: Cieślak, Zbigniew

Polski Korpus Służby Cywilnej i jego zmiany : prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji / redakcja naukowa: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW; dr Wojciech Drobny ; recenzenci dr hab. Mateusz Błachucki, dr Marcin Mazuryk, dr Piotr Zuzankiewicz. Warszawa : INP PAN, 2019, s. 9-21.

According to the Constitution of the Republic of Poland, the civil service corps works within the government administration, for the purpose of the professional, reliable, impartial, and politically neutral performance of the State’s tasks. The terms used by the legislator can be widely interpreted. Therefore, the subject of this article attempts to interpret these terms in the context of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the science of administrative and constitutional law. The effect of these considerations is the argument that the civil service has a special nature, which results – among other things – from constitutional guidelines of an axiological nature. The exclusion of several government administration ofces from the civil service was negatively evaluated.

Zgodnie z konstytucją, w celu „zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego” wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Użyte przez ustawodawcę określenia niosą za sobą duży potencjał interpretacyjny. Dlatego przedmiotem artykułu jest próba dokonania szerokiej interpretacji znaczeń tych pojęć w kontekście dorobku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i nauki prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Efektem rozważań jest sformułowanie poglądów o specjalnym charakterze służby cywilnej, który wynika m.in. z konstytucyjnych wytycznych o charakterze aksjologicznym. Negatywnie została także oceniona praktyka pokonstytucyjna, ze względu na nieuzasadnione wyłączenie z zakresu służby cywilnej urzędów należących do segmentu administracji rządowej


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa