Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Redakcja:

Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej

Współredaktorstwo: Sibiga, Grzegorz

Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2023

ISBN 9788366300866; 9788366300446

230 stron. Bibliografia przy poszczególnych rozdziałach.

Publikacja jest głosem w dyskusji o właściwym modelu prawa służby cywilnej w Polsce. Prezentowane rozważania w pierwszej kolejności osadzone są w teorii prawa, w szczególności obejmują problematykę dychotomicznego podziału systemu prawa, a więc relacji prawa publicznego i prywatnego w kontekście szeroko rozumianego prawa służby publicznej ze szczególnym uwzględnieniem praw służby cywilnej, a także kwestię relacji między gałęziami prawa – w szczególności prawa administracyjnego i prawa pracy. Prawo administracyjne, jego pogranicze, integralność, ale także zasady, atrybuty i aksjologia tej gałęzi prawa stanowią nie tylko podstawowy kontekst rozważań ale przede wszystkim zbiór argumentów dla formułowanych poglądów. Ocena dzisiejszego stanu prawnego tytułowego zagadnienia została zaprezentowana w perspektywie orzecznictwa, przede wszystkim sądów administracyjnych z nieuniknionym odniesieniem do dorobku w tym zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Jej ważnym uzupełnieniem w książce są rozważania o jurysdykcji sądownictwa powszechnego w wybranych zagadnieniach kluczowych dla statusu prawnego korpusu służby cywilnej. Natomiast w ramach trzeciego głównego zagadnienia podjętego w książce, tj. w kwestii wskazania kierunku dalszych transformacji tego prawa, zastosowano po pierwsze – analizę podejścia ustawodawcy do tej problematyki w latach ubiegłych (ujęcie historyczne); po drugie –porównanie obecnego kształtu pragmatyk służbowych i urzędniczych (ujęcie systemowe), odnajdując w ten sposób prawdopodobne kierunki potencjalnych dalszych przekształceń prawa służby cywilnej. Autorami prezentowanych tekstów są teoretycy prawa administracyjnego i urzędniczego, praktycy orzekający w sprawach z zakresu stosunków służbowych, urzędnicy służby cywilnej, a przede wszystkim znawcy problematyki polskiego prawa służby cywilnej.

Słowo wstępne

Współautorstwo: Federczyk, Wojciech; Mikiciuk, Izabella; Wąsowski, Krzysztof Andrzej

Aksjologia administracji : rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej / redakcja naukowa Wojciech Drobny, Wojciech Federczyk, Izabella Mikiciuk, Krzysztof Andrzej Wąsowski. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2023, s. 13-16.

Dalsze przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r.

Aksjologia administracji : rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej / redakcja naukowa Wojciech Drobny, Wojciech Federczyk, Izabella Mikiciuk, Krzysztof Andrzej Wąsowski. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2023, s. 223-238.

The article presents considerations on changes in Polish official law. The considerations covered two segments of public administration staff – the civil service and local government employees. In accordance with the designated time frames, the legal analyses covered national legislation and EU jurisprudence from 2014. The conducted research confirmed the direction of changes in Polish legislation, which is in line with the trend “from administrative law, public law to labour law, private law”.

W artykule przedstawiono rozważania na temat zmian w polskim prawie urzędniczym. Rozważania objęły dwa segmenty kadr administracji publicznej – służbę cywilną i pracowników samorządowych. Zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi analizy prawne objęły ustawodawstwo krajowe i orzecznictwo unijne od 2014 r. Przeprowadzone badania potwierdziły kierunek zmian w polskim prawodawstwie, który wpisuje się w nurt „od prawa administracyjnego, publicznego do prawa pracy, prywatnego”.

Perspektywy prawa służby cywilnej w poglądach Profesor Teresy Górzyńskiej

Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej / redakcja naukowa: Wojciech Drobny, Grzegorz Sibiga. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2023, s. 15-38.

W opracowaniu przedstawiono dorobek naukowy Profesor Teresy Górzyńskiej. Dokonanie wnikliwej analizy jej piśmiennictwa umożliwiło wyodrębnienie czterech filarów – zdaniem Autorki – prawidłowego modelu prawa służby cywilnej. Wśród nich jest twierdzenie, o naturalnej, „genetycznej” przynależności tych przepisów do prawa publicznego a nie prawa prywatnego. Następnie, ogromna waga konstytucjonalizacji problematyki służby cywilnej i doniosłe znaczenie zachodnioeuropejskich wzorców i standardów w tym obszarze. Ponadto wymiar pragmatyczny, deontologiczny i prakseologiczny działania korpusu służby cywilnej.

The study presents the scientific achievements of Professor Teresa Górzyńska. Analysis of her literature made it possible to isolate four pillars – in the Author’s opinion – of the correct model of civil service law. Among them is the claim that these provisions belong to public law and not private law. Then, there is the enormous importance of constitutionalizing the issues of the civil service and the significant importance of Western European models and standards in this area. Moreover, the pragmatic, deontological and praxeological dimensions of the activities of the civil service corps.

Redakcja:

Aksjologia administracji : rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej

Współredaktorstwo: Federczyk, Wojciech; Mikiciuk, Izabella; Wąsowski, Krzysztof Andrzej

Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2023

ISBN 9788366300842

334 strony. Bibliografia przy poszczególnych rozdziałach.

W niniejszej książce zawarto kilkanaście esejów naukowych z szeroko rozumianego polskiego prawa publicznego (przede wszystkim administracyjnego), ujętych w intelektualnej klamrze poszukiwań istoty wartości administracji publicznej. Teksty te powstały na kanwie dysertacji naukowych, których Promotorem i Opiekunem merytorycznym był Profesor Zbigniew Cieślak, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Autorami tekstów są zatem Jego wychowankowie – utytułowani pracownicy naukowi czołowych ośrodków akademickich oraz doświadczeni praktycy sfery publicznej i prywatnej. Publikacja ma więc nie tylko walor naukowy i merytoryczny, ale przede wszystkim stanowi wyraz trwałego hołdu, uznania i wdzięczności uczniów wobec Nauczyciela. Z uwagi na przyjęte założenia redakcyjne, prezentowane w niniejszej publikacji rozważania odnotowują zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym danej problematyki (tj. od momentu jej pierwotnego, publicznego ogłoszenia przez autora), książka stanowi zapis kierunku przekształceń danych instytucji prawnych oraz towarzyszących im motywom prawodawcy. Spektrum zagadnień przedstawionych w publikacji, oddające szeroki obszar zainteresowań badawczych Profesora Zbigniewa Cieślaka i Jego współpracowników, obejmuje wybrane problemy prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i procesowego. Niewątpliwie, książka może zainteresować pracowników naukowych, prowadzących prace o zbliżonym zakresie badawczym; akademików chcących wzbogacić zajęcia dydaktyczne czy wykłady monograficzne o poglądy wykute pod wpływem szkoły Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; czy wreszcie studentów i doktorantów, poszukujących inspiracji do swojej dalszej pracy naukowej.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa