Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Co współczesne prawo administracyjne zatraciło z poglądów Profesora Stanisława Kasznicy o służbie publicznej

Profesor Stanisław Kasznica : skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki / redakcja naukowa: Mateusz Błachucki, Lucyna Staniszewska ; recenzja wydawnicza: Małgorzata Ganczar. Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2024, s. 407-419.

Okres międzywojenny to złoty czas polskiego prawa administracyjnego. To wtedy powstały lub rozwinęły się najważniejsze instytucje tego prawa. Jedną z takich instytucji był model służby publicznej. Instytucja ta oparta na założeniach publicznoprawnych tworzyła prawo urzędnicze w sposób kompletny i logiczny. Jednym z najważniejszych przedstawicieli myśli ówczesnych administratywistów był Profesor Stanisław Kasznica. W artykule skonfrontowano zatem myśl i postulaty tego autora z dzisiejszym stanem tej części prawa polskiego. Pozwoliło to na sformułowanie ocen dzisiejszej kondycji polskiego prawa urzędniczego.

The interwar period was the golden age of Polish administrative law. It was then that the most important institutions of this law were created or developed. One such institution was the model of public service. This institution, based on public law assumptions, created clerical law in a complete and logical manner. One of the most important representatives of the thought of those administrativists was Professor Stanisław Kasznica. Therefore, the article confronts the author’s thought and postulates with the present state of this area of Polish law. This foundation assessment of the present condition of Polish clerical law.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa