Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

The concept of the EU case in the case-law of the administrative courts

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland / by Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023, s. 43-59.

The chapter covers the case-law of the administrative courts with the view to present how they identify cases in which they should apply EU law and its principles. It discusses the concept of the EU case in general. The chapter continues further with presenting the material scope of EU law, including EU cases with cross-border elements and without such an element.

The principle of consistent interpretation in the case-law of the administrative courts

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland / by Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023, s. 114-156.

The chapter covers how the administrative court understands and applies the duty of consistent interpretation of national law with EU law in its judgments. The chapter includes its reception by the administrative courts, elements of the principle of consistent interpretation as understood by these courts, a presentation of how they follow the interpretation of EU law adopted by the CJ, and what the limits of consistent interpretation are as seen by the administrative courts. This chapter also presents various consequences of consistent interpretation of Polish law with EU law as seen from the perspective of the administrative courts and the point of view of an individual being party to judicial proceedings.

The principles of primacy and direct effect of EU law in the case-law of the administrative courts

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland / by Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023, s. 225-271.

The chapter considers the principles of primacy and direct effect of the EU provisions. The doctrine of direct effect can only really be understood against the background of another principle of EU law: the principle of primacy (or supremacy). The chapter presents long-standing and continuous case-law of the administrative courts in respect of ensuring that EU law provisions precede before conflicting national provisions and ensuring full effect to directly effective EU law provisions. The chapter covers such issues as the reception of the principles of primacy and direct effect by the administrative courts, functions of these principles in adjudicating practice as well as its consequences for the judgments and other judicial decisions.

Tytuł V. Prawa obywatelskie

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / redaktor prof. dr hab. Andrzej Wróbel ; autorzy: prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych [i 19 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 1026-1102.

Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Półtorak, Nina; Wróbel, Andrzej

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / redaktor prof. dr hab. Andrzej Wróbel ; autorzy: prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych [i 19 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 1103-1240.

Modele regulacji rynku wewnętrznego : integracja negatywna i pozytywna

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 96-131.

Ujęcie podmiotowe

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 306-325.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 476-496.

Rynek wewnętrzny a hazard

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 512-537.

Akty ustawodawcze i nieustawodawcze w prawie Unii Europejskiej

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej / redaktor Stanisław Biernat ; autorzy Mariusz Baran [i 15 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 831-874.

Stanowienie aktów ustawodawczych

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej / redaktor Stanisław Biernat ; autorzy Mariusz Baran [i 15 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 875-904.

Stanowienie aktów delegowanych i wykonawczych

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej / redaktor Stanisław Biernat ; autorzy Mariusz Baran [i 15 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 905-940.

Kwalifikacja prawna krajowych regulacji hazardu z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej

Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej / redakcja naukowa Agnieszka Sołtys, Maciej Taborowski. Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. 35-70.

Obowiązki państw członkowskich w zakresie notyfikacji przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE oraz skutki ich naruszenia : (w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Maciej Taborowski ; autorzy: Jan Barcz [i 21 pozostałych]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 131-146.

Stosowanie Karty praw podstawowych w dziedzinie prawa karnego Unii Europejskiej

Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych / redakcja naukowa Dagmara Kornobis-Romanowska. Sopot : Currenda, 2016, s. 165-186.

Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej : prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym

Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego / pod redakcją Dagmary Kornobis-Romanowskiej. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, s. 261-290.

Usługi medyczne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej : (zarys problematyki)

Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce / redakcja Krzysztof F. Bolt, Dorota Sieniawska-Michalska[!], Bartosz Węgrzynowski ; Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk-Gdynia, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji. Gdynia : ISE Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, 2013, s. 51-68.

Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada ne bis in idem : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10. Postępowanie karne v. Ł. Bonda

Współautorstwo: Łacny, Justyna

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej : księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego / redakcja naukowa: Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 894-920.

Wzmocniona współpraca w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : podzieleni w jedności?

Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod redakcją Cezarego Mika ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. 247-272.

Wzmocniona współpraca w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : podzieleni w jedności?

Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod redakcją Cezarego Mika ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. 247-272.

Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na niezgodność z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej statuującymi swobody rynku wewnętrznego

Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod redakcją Andrzeja Wróbla ; recenzent prof. dr hab. Jan Barcz. Warszawa : LEX Wolters Kluwer business, 2011, s. 663-695.

Wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej

Zasady ustrojowe Unii Europejskiej / pod redakcją Jana Barcza. Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010, s. 234-252.

Możliwość ograniczenia uprawnień obywateli polskich z uwagi na brak miejsca zamieszkania na terytorium RP w świetle wyroku w sprawie Nerkowskiej

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna

Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / redakcja Władysław Czapliński, Bernard Łukańko ; Instytut Nauk Prawnych PAN ; recenzenci: prof. dr hab. Jan Barcz, dr hab. prof. UWr Krzysztof Wójtowicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, s. 306-335.

Ochrona praw jednostek w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych

Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod redakcją Andrzeja Wróbla. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 341-360.

Zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzania sankcji karnych za naruszenie prawa wspólnotowego

Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej / redakcja i wstęp Cezarego Mika. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009. s. 103-122.

Europejski Urząd Policji jako organizacja europejskiej współpracy policyjnej

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod redakcją Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla. Warszawa : C.H. Beck, 2007, s. 419-453.

Sytuacja prawna obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej w świetle dyrektywy 2003/109 : ewolucja w kierunku równego traktowania?

Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN / redakcja i wstęp Władysław Czapliński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006, s. 904-915.

Biała Księga o Europejskim Rządzeniu - jak poprawić efektywność prawa Unii Europejskiej? : działania i postulaty Komisji Europejskiej

Unia Europejska w dobie reform : Konwent Europejski - Traktat Konstytucyjny - Biała Księga w sprawie rządzenia Europą : VIII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 27 - 28 marca 2003 r. : praca zbiorowa / pod redakcją Cezarego Mika. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004, s. 401-412.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa