Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej

Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2005

ISBN 8387611905

303 strony. Bibliografia na stronach 291-301.

[Recenzja: Bartłomiej Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego. Kraków, 2004]

Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 1, s. 99-101.

Decyzje ramowe jako instrument harmonizacji prawa karnego w UE

Państwo i Prawo 2005, nr 7, s. 22-38.

Glosa do wyroku ETS z 3.05.2005 r. w sprawach połączonych C-387/02, C-391/02, C-403/02

Europejski Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 34-39.

[Dotyczy ograniczenia stosowania przepisów dyrektyw przez sądy krajowe; fałszowania dokumentów spółek].

[Recenzja: Takis Tridimas, Paola Nebbia (ed.), European Union Law for the Twenty-First Century : rethinking the new legal order. Vol. 1. Oxford-Portland Oregon, 2004]

Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 2, s. 92-94.

Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policyjna w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy

Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 3/4, s. 27-37.

Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich "W kierunku wzmocnionej kultury konsultacji i dialogu" : zasady ogólne i minimalne standardy konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami

Przegląd Legislacyjny 2005, nr 1, s. 152-172.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa