Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Redakcja:

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Współredaktorstwo: Dąbrowska, Patrycja; Domańska, Monika; Gonera, Katarzyna; Gromnicka, Ewa; Grzymkowska, Maja; Jagielska, Monika; Jurkowska, Agata; Kondrat, Mariusz; Kucharski, Piotr; Kurcz, Bartłomiej; Kuś, Artur; Łazowski, Adam; Miąsik, Dawid; Nowak-Far, Artur; Ostrihansky, Rudolf; Siwek, Anna; Skowrońska, Monika; Strąk, Katarzyna; Szydło, Marek; Taborowski, Maciej; Weitz, Karol; Wróbel, Piotr; Zalasiński, Adam; Wróbel, Andrzej; Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Daca, Mariusz; Popik-Chorąży, Katarzyna

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, copyright 2009

Seria: Komentarz

ISBN 9788376018133

1392, [1] strona. Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

Redaktor całości Andrzej Wróbel.

Możliwość ograniczenia uprawnień obywateli polskich z uwagi na brak miejsca zamieszkania na terytorium RP w świetle wyroku w sprawie Nerkowskiej

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna

Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / redakcja Władysław Czapliński, Bernard Łukańko ; Instytut Nauk Prawnych PAN ; recenzenci: prof. dr hab. Jan Barcz, dr hab. prof. UWr Krzysztof Wójtowicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, s. 306-335.

Harmonizacja znamion przestępstw i kar w Traktacie z Lizbony

Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 5, s. 10-17.

Ochrona praw jednostek w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych

Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod redakcją Andrzeja Wróbla. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 341-360.

Zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzania sankcji karnych za naruszenie prawa wspólnotowego

Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej / redakcja i wstęp Cezarego Mika. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009. s. 103-122.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa