Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Ograniczenia prawa dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

Studia Prawnicze 2013, nr 2, s. 163-195.

The article undertakes the issue of lawful exceptions to the right of public access to EU documents under Article 4 of Regulation 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents. The author analyses the jurisprudence of the General Court and the Court of Justice as regards the interpretation of these exceptions. The article covers obligatory as well as facultative exceptions in public or private interest, exception connected with the protection of the decision-making processes in the EU institutions and the issue of Member States’ documents, which are in possession of EU institutions. The author argues that there have been so far important differences in jurisprudence of the General Court and the Court of Justice in a number of important issues, such as the balance between the public access to documents and respect of privacy. The approach of the EU courts in also highlighted in respect of Member States’ documents – the author draws a conclusion that when the documents drawn by the Member States are transmitted to the UE institutions, the public access to these documents does no longer belong to the national law but to the EU law. In particular, eventual denial to access such documents must be based on exceptions from Article 4 of the Regulation 1049/2001, and not on national law. This results in extending the scope of application of the EU rules on public access to documents.

Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo a odmowa wykonania ENA wydanego w celu odbycia kary : (uwagi na tle art. 4 pkt 6 decyzji ramowej 2002/584)

Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 5, s. 11-18.

Usługi medyczne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej : (zarys problematyki)

Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce / redakcja Krzysztof F. Bolt, Dorota Sieniawska-Michalska[!], Bartosz Węgrzynowski ; Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk-Gdynia, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji. Gdynia : ISE Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, 2013, s. 51-68.

Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada ne bis in idem : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10. Postępowanie karne v. Ł. Bonda

Współautorstwo: Łacny, Justyna

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej : księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego / redakcja naukowa: Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 894-920.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa